تاپ تو  

    بهترین مرجع تصویری کشور

لطیفه

لطیفه:کمی با هم بخندیم نه به هم

کمی با هم بخندیم نه به هم   لطیفه: مرده زنگ میزنه خونه میگه عزیزم من بعد از ظهر با دوستم میام خونه زنش میگه خونه ریختوپاشه مرده:میدونم زنه:ظرفا کثیفه مرده: میدونم زنه:تو یخچال هم هیچی نداریم مرده:میدونم زنه: تو ک همه رو میدونی پس چرا دعوتش کردی؟ . . . اخه هوس زن گرفتن […]