تاپ تو  

    بهترین مرجع تصویری کشور

فونت ها

۱۰۰ بهترین فونت – FontShop

۱۰۰ بهترین فونت – FontShop                     ۱٫ Helvetica [1957 – Max Miedinger] ۲٫ Garamond [1530 – Claude Garamond] ۳٫ Frutiger [1977 – Adrian Frutiger] ۴٫ Bodoni [1970 – Giambattista Bodoni] ۵٫ Futura [1927 – Paul Renner] ۶٫ Times [1931 – Stanley Morison] ۷٫ Akzidenz Grotesk [1966 […]