محدوده امتحانات دروس حوزه علمیه قم
ما را حمایت کنید
 
۱۷ بهمن , ۱۳۹۴
دسته بندی: اجتماعی, اسلامی, حوزه, حوزه, مذهبی, مطالب, وقایع

محدوده امتحانات دروس حوزه علمیه قم

حوزه علمیه قم محدوده امتهانی

حوزه علمیه قم محدوده امتهانی

محدوده امتحانی دروس پایه اول(۱) حوزه علمیه قم که از سوی معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه علمیه قم به طلاب محترم و مدارس علمیه اعلام شده است.

قابل توجه طلاب محترم : این محدوده ها در ابتدای سال تحصیلی ۸۸-۸۹ اعلام شده است و ممکن است تغییراتی در آن ایجاد شود.

صرف ساده
نیم سال اول : بخش فارسی کتاب
نیم سال دوم : بخش عربی کتاب

نحو مقدماتی
نیمسال اول: کل کتاب

هدایه
نیمسال اول : از ابتدا تا اول الخاتمه فی التوابع
نیمسال دوم : از الخاتمه فی التوابع تا آخر

صمدیه
نیمسال دوم : کل کتاب
در مدارسی که کتاب بدایه النحو به صورت آزمایشی تدریس میشود محدوده نیمسال اول(از ابتدا تا المقصد الاول المرفوعات) و نیمسال دوم آن (از المقصد الاول المرفوعات تا پایان کتاب) می باشد.

احکام (کتاب آموزش فقه)
نیمسال اول : از ابتدا تا اول درس ۳۶
نیمسال دوم : از درس ۳۶ تا پایان کتاب

منطق ۱ (یا منطق شهید مطهری)
فقط نیمسال دوم : تمام کتاب

عقائد۱(عقائد استادقائمی)
نمیسال اول :کل کتاب

تجوید
نیمسال اول : کل کتاب

اخلاق۱
نیمسال اول : کل کتاب آداب المتعلمین

تاریخ ۱ (فرازهایی از زندگانی پیامبر اسلام)
نیسمال دوم : از ابتدا تا فصل ۲۴ (دفاع ز آزادی)

قرآن ۱
نیمسال دوم : حفظ نیمه دوم جزء ۳۰(سوله اعلی تا آخر قرآن)

۱ از ۱

محدوده امتحانی دروس پایه دوم(۲) حوزه علمیه قم که از سوی معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه علمیه قم به طلاب محترم و مدارس علمیه اعلام شده است.

قابل توجه طلاب محترم : این محدوده ها در ابتدای سال تحصیلی ۸۸-۸۹ اعلام شده است و ممکن است تغییراتی در آن ایجاد شود.

نحو۲ (سیوطی۱)
نیمسال اول : از اول کتاب تا باب الابتداء
نیمسال دوم : ازباب الابتداء تا باب الفاعل + تجزیه و ترکیب نیمه اول جزء ۳۰ قرآن

نحو۳(سیوطی۲)
نیمسال اول: ازباب الفاعل تا باب اعمال المصدر
نیمسال دوم : از باب اعمال المصدر تا التصریف

منطق۲(منطق مظفر۱)
نیمسال اول : از ابتدای کتاب تا تقسیمات الحملیه
نیمسال دوم: از تقسیمات الحملیه تا صناعات خمس

منطق۳(منطق مظفر۲)
در نیمسال اول ارائه نمیشود
نیمسال دوم : صناعات خمس

عقائد۲(شیعه در اسلام)
نمیسال اول : کل کتاب

اخلاق۲(المراد من منیه المرید)
نیمسال اول: از اول کتاب تا الفصل الثالث فی الآداب المختصه بالمتعلم

تاریخ۲(فرازهایی از زندگانی پیامبر اسلام ۲)
نیمسال دوم : از فصل ۲۴ (دفاع از حریم آزادی) تا پایان کتاب

قرآن۲(برگزیده تفسیر نمونه جلد۱)
نیمسال دوم : سوره بقره آیات ۳۰ – ۳۸ – ۴۷ – ۷۳ – ۱۰۴ – ۱۴۲ – ۱۴۵ – ۱۵۴ – ۱۵۶ – ۱۷۸ – ۱۷۹ -۲۴۷ – ۲۵۰ – ۲۵۵ – ۲۵۷ -۲۸۲ سوره آل عمران آیات ۷-۶۱-۶۹-۷۵-۹۲-۹۸-۱۳۸-۱۴۵ سوره مائده آیات ۱-۴-۲۷-۳۸-۶۸ سوره انعام آیات ۱-۱۰-۵۸-۶۵-۷۴-۸۲-۱۴۰-

محدوده امتحانی دروس پایه سوم(۳) حوزه علمیه قم که از سوی معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه علمیه قم به طلاب محترم و مدارس علمیه اعلام شده است.

قابل توجه طلاب محترم : این محدوده ها در ابتدای سال تحصیلی ۸۸-۸۹ اعلام شده است و ممکن است تغییراتی در آن ایجاد شود.

نحو۴(مغنی الادیب)
نیمسال اول: از ابتدا باب الاول تا حرف السین
نیمسال دوم : از حرف السین تا حرف لو

نحو۵(مغنی الادیب)
نیمسال اول: از حرف لو تا آخر باب اول
نیمسال دوم : باب رابع

بلاغت(مختصر یا جواهر البلاغه)
نیمسال اول : از ابتدای کتاب تا الباب التاسع فی الایجاز
نیمسال دوم : الباب التاسع فی الایجاز تا پایان کتاب

عقائد۳(آموزش عقائد استاد مصباح)
نیمسال اول: از ابتداد کتاب تا درس ۲۰ (عدل الهی)
نیمسال دوم : از درس ۲۰ تا پایان کتاب

تجزیه ترکیب(قرآن کریم )
نیمسال دوم : نیمه اول جزء ۲۹ قرآن کریم

اخلاق۳(المراد من منیه المرید)
نیمسال اول: از النوع الثالث (فی الاداب المختصه بالمتعلم) تا آخر کتاب

تاریخ۳(سیره پیشوایان)
نیمسال دوم : از ابتدای کتاب تا زندگانی امام باقر(علیه السلام)

قرآن۳(گزیده تفسیر نمونه جلد۲)
نیمسال دوم : سوره اعراف آیات ۱۰-۳۱-۱۴۲-۱۸۳ سوره انفال۷-۲۹-۳۰-۴۱-۶۰-۷۲ سوره توبه آیات۱-۶-۲۹-۳۰-۴۱-۶۰-۸۰ سوره یونس آیات۷۱ -۱۰۹ سوره هود آیات ۲۵-۵۰ سوره رعد آیات ۱۷-۲۰-۴۲ کل سوره ابراهیم و سوره اسراء ۵۳-۸۷

محدوده امتحانی دروس پایه چهارم(۴) حوزه علمیه قم که از سوی معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه علمیه قم به طلاب محترم و مدارس علمیه اعلام شده است.

قابل توجه طلاب محترم : این محدوده ها در ابتدای سال تحصیلی ۸۸-۸۹ اعلام شده است و ممکن است تغییراتی در آن ایجاد شود.

اصول۱(اصول شهید مطهری و الموجز)
نیمسال اول: تمام کتاب اصول شهید مطهری + الموجز تا المقصد الخامس
نیمسال دوم: الموجز از المقصد الخامس تا پایان کتاب

فقه۱(شرح لمعه)
نیمسال اول: از کتاب الطهاره تا کتاب الصلاه (ثم لایجب القیام)
نیمسال دوم: از کتاب الصلاه (ثم یجب القیام) تا کتاب الصوم

فقه۲(شرح لمعه)
نیمسال اول: از کتاب الصوم تا الفصل السادس (فی کفارات الاحرام)
نیمسال دوم: از الفصل السادس تا کتاب المتاجر

عقائد۴(بدایه المعارف الالهیه جلد۱)
نیمسال اول: از ابتداء جلد یک تا عقیدتنا فی صفاته تعالی
نیمسال دوم : از عقیدتنا فی صفاته تعالی تا الفصل الثانی فی النبوه

نهج البلاغه۱(نهج البلاغه ترجمه دشتی)
نیمسال اول: نامه ۳۱ نهج البلاغه(وصیت نامه)

تاریخ۴(سیره پیشوایان)
نیمسال اول: از زندگانی امام باقر(علیه السلام) تا زندگانی امام هادی(علیه السلام)

قرآن۴(گزیده تفسیر نمونه جلد۳)
نیمسال دوم : سوره کهف آیات ۱-۲۸-۶۰-۹۹ سوره مریم آیات۱-۳۰ سوره طه آیات۱-۲۴ سوره انبیاء ۵۱-۷۴ سوره حج آیات ۲۶-۳۶ سوره مومنون ۱-۲۴ سوره نور آیات ۲۷-۴۴و۵۵تا آخر سوره ، سوره فرقان ۶۳تا آخر سوره ، سوره شعراء ۱۰-۶۸ سوره نمل ۱۵-۴۵ و مجموعه سوره لقمان

محدوده امتحانی دروس پایه پنجم(۵) حوزه علمیه قم که از سوی معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه علمیه قم به طلاب محترم و مدارس علمیه اعلام شده است.

قابل توجه طلاب محترم : این محدوده ها در ابتدای سال تحصیلی ۸۸-۸۹ اعلام شده است و ممکن است تغییراتی در آن ایجاد شود.

اصول۲(اصول الفقه مظفر جلد۱)
نیمسال اول: از ابتداء جلد ۱ تا الباب السابع(المجمل و المبین)
نیمسال دوم : از الباب السابع تا اجتماع امر و نهی

فقه۳(شرح لمعه)
نیمسال اول: از ابتداء متاجر تا الفصل العاشر(فی احکام النقد و النسیه)
نیمسال دوم : از ابتدا الفصل العاشر تا کتاب الاجاره

فقه۴(شرح لمعه)
نیمسال اول: از ابتداد کتاب الاجاره تا کتاب نکاح هنا مسائل(یصح الاشتراط الخیار فی الصداق)
نیمسال دوم: کتاب النکاح از(هنا مسائل) تا پایان کتاب النکاح

عقائد۵(بدایه المعارف الالهیه جلد۲)
نیمسال اول: از عقیدتنا فی النبوه تا عقیدتنا فی طاعه الائمه
نیمسال دوم : از عقیدتنا فی طاعه الائمه تا پایان جلد۲

نهج البلاغه۲(نهج البلاغه ترجمه دشتی)
نیمسال اول: خطبه همام

تاریخ۵(سیره پیشوایان)
نیمسال دوم : از زندگانی امام هادی(علیه السلام) تا پایان کتاب

قرآن۵(گزیده تفسیر نمونه جلد۴)
نیمسال دوم: کل سوره های یس ، صافات ، ص ، زمر ، حجرات

محدوده امتحانی دروس پایه ششم(۶) حوزه علمیه قم که از سوی معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه علمیه قم به طلاب محترم و مدارس علمیه اعلام شده است.

قابل توجه طلاب محترم : این محدوده ها در ابتدای سال تحصیلی ۸۸-۸۹ اعلام شده است و ممکن است تغییراتی در آن ایجاد شود.

اصول۳(اصول الفقه مظفر)
نیمسال اول: از اجتماع امر و نهی تا الشهره
نیمسال دوم: از ابتداء الشهره تا پایان کتاب

فقه۵(شرح لمعه)
نیمسال اول: از کتاب الطلاق تا کتاب الغصب
نیمسال دوم: از کتاب الغصب تا کتاب المیراث

فقه۶(شرح لمعه)
نیمسال اول: از کتاب المیراث تا کتاب الحدود(الفصل الخامس فی السرقه)
نیمسال دوم: کتاب حدود از الفصل الخامس تا پایان کتاب الدیات

نهج البلاغه۳(نهج البلاغه ترجمه استاد دشتی)
نیمسال اول: عهدنامه مالک اشتر

علوم قرآن(کتاب مختصر التمهید یا آشنایی با علوم قرآن)
نیمسال دوم : تمام کتاب

آئین نگارش(ّبربال قلم)
نیمسال اول: تمام کتاب

آشنایی با فلسفه(آشنایی با علوم اسلامی شهید مطهری بخش فلسفه)
نیمسال دوم : تمام کتاب

تاریخ۶(دادگستر جهان)
نمیسال اول: تمام کتاب
نیمسال دوم: تمام کتاب

حکومت اسلامی
نیمسال اول: تمام کتاب

محدوده امتحانی دروس پایه هفتم(۷) حوزه علمیه قم که از سوی معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه علمیه قم به طلاب محترم و مدارس علمیه اعلام شده است.

قابل توجه طلاب محترم : این محدوده ها در ابتدای سال تحصیلی ۸۸-۸۹ اعلام شده است و ممکن است تغییراتی در آن ایجاد شود.

اصول(کتاب رسائل)
نیمسال اول : از ابتداء رسائل تا اول اجماع منقول
نیمسال دوم: از اول اجماع منقول تا اول دلیل انسداد

فقه۱(مکاسب)
نیمسال اول: از ابتداء مکاسب محرمه تا اول المساله التاسعه
نیمسال دوم:از اول المساله التاسعه تا اول النوع الخامس (مما یحرم التکسب به)

فقه۲(مکاسب)
نیمسال اول: از ابتدا النوع الخامس تا الامر الثانی(ان المتقین من مورد العاطاه)
نیمسال دوم: از الامر الثانی تا الکلام فی شروط المتعاقدین

تقسیر(جوامع الجامع جلد۲)
نیمسال اول: سوره مبارک توبه

عقائد(کتاب تلخیص الهیات)
نیمسال دوم: از ابتدای کتاب تا اول نبوت

فلسفه(بدایه الحکمه)
نیمسال اول: از ابتدای کتاب تا پایان مرحله هفتم
نیمسال دوم: از مرحله هشت تا پایان کتاب

محدوده امتحانی دروس پایه هشتم(۸) حوزه علمیه قم که از سوی معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه علمیه قم به طلاب محترم و مدارس علمیه اعلام شده است.

قابل توجه طلاب محترم : این محدوده ها در ابتدای سال تحصیلی ۸۸-۸۹ اعلام شده است و ممکن است تغییراتی در آن ایجاد شود.

اصول۱(رسائل)
نیمسال اول: از ابتدا المقصد الثالث (فی الشک) تا الموضع الثانی(فی الشک المکلف به)
نیمسال دوم: از اول الموضع الثانی(فی الشک فی المکلف به) تا ابتدا بحث استصحاب

اصول۲(رسائل)
نیمسال اول: از ابتداء بحث استصحاب تا الامر الثانی فی تحقق الاستصحاب
نیمسال دوم: از اول الامر الثانی فی تحقق الاستصحاب تا پایان رسائل

فقه۳(مکاسب)
نیمسال اول: از الکلام فی شروط المتعاقدین تا ینبغی التنبیه علی امور الاول
نیمسال دوم: از ینبغی التنبیه علی امور الاول تا شرایط العوضین

عقائد(کتاب تلخیص الهیات)
نیمسال دوم: از نبوت تا آخر کتاب

رجال(علم رجال استاد سبحانی)
نیمسال اول: از ابتدا تا اول (مشایخ الثقات)

تفسیر(جوامع الجامع جلد۲)
نیمسال اول: سوره های رعد و یوسف

محدوده امتحانی دروس پایه نهم(۹) حوزه علمیه قم که از سوی معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه علمیه قم به طلاب محترم و مدارس علمیه اعلام شده است.

قابل توجه طلاب محترم : این محدوده ها در ابتدای سال تحصیلی ۸۸-۸۹ اعلام شده است و ممکن است تغییراتی در آن ایجاد شود.

اصول(کفایه الاصول)
نیمسال اول: از ابتداء کفایه تا اول(فی ما یتعلق بصیغه الامر)
نیمسال دوم: از اول (ما یتعلق بصیغه الامر) تا اول بحث نواهی

فقه۴(مکاسب)
نیمسال اول: از ابتدا القول فی شرایط العوضین تا مسئله اشتراط العلم بقدر المثمن
نیمسال دوم: از اول مسئله اشتراط العلم بقدر المثمن تا اول خیارات

فقه۵(مکاسب)
نیمسال اول: از اول خیارات تا اول مسقطات خیار الغبن
نیمسال دوم: از الو مسقطات خیار الغبن تا القول فی ماهیه العیب

فلسفه(کتاب نهایه الحکمه)
نیمسال اول: از ابتدای کتاب تا پایان المرحله الرابع
نیمسال دوم: از اول المرحله الخامسه تا پایان المرحله السابعه

تفسیر(جلد ۱۳ المیزان)
نیمسال اول: سوره مبارکه اسراء

رجال(کلیات علم رجال استاد سبحانی)
نیمسال دوم: از مشایخ الثقات تا آخر کتاب

محدوده امتحانی دروس پایه دهم(۱۰) حوزه علمیه قم که از سوی معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه علمیه قم به طلاب محترم و مدارس علمیه اعلام شده است.

قابل توجه طلاب محترم : این محدوده ها در ابتدای سال تحصیلی ۸۸-۸۹ اعلام شده است و ممکن است تغییراتی در آن ایجاد شود.

اصول۱(کفایه الاصول)
نیمسال اول: از المقصد الثانی فی النواهی تا المقصد الخامس(المطلق و المقید)
نیمسال دوم: المقصد الخامس(المطلق و المقید) تا المقصد السابع اصول العملیه

اصول۲(کفایه الاصول)
نیمسال اول: المقصد السابع اصول العملیه تا تنبیهات الاستصحاب
نیمسال دوم: تنبیهات الاستصحاب تا پایان کتاب

فقه۶(مکاسب)
نیمسال اول: القول فی ماهیه العیب تا الکلام فی احکام الخیار
نیمسال دوم: الکلام فی احکام الخیار تا پایان کتاب خیارات

تفسیر(جلد۱۳ المیزان)
نیمسال اول: سوره مبارکه کهف

درایه(داریه استاد سبحانی)
نیمسال اول: اصول الحدیث و احکامه

فلسفه(نهایه الحکمه)
نیمسال دوم: از اول المرحله الثامن تا پایان کتاب

 

درباره نویسنده: kingblack7313

i am a programmer php ,jquery,python, c++ , css , vb.net,visual basic 2006,html5

مشاهده تمامی پست های

پاسخ دهید