تاپ تو  

    بهترین مرجع تصویری کشور

خدا برای بنده اش کافی است

بوسیله | خرداد ۵, ۱۳۹۴ | بدون دیدگاه


خدا برای بنده اش کافی است

توکل بر خدایت کن ،
کفایت میکند حتما …
 
اگر خالص شوی با او ،
صدایت میکند حتما …
 
اگر بیهوده رنجیدی ،
از این دنیای بی رحمی ؛
 
به درگاهش قناعت کن ،
عنایت میکند حتما …
 
دلت درمانده میمیرد ،
اگر غافل شوی از او ؛
 
به هر وقتی صدایش کن ،
حمایت میکند حتما …
 
خطا گر میروی گاهی ،
به خلوت توبه کن با او ؛
 
گناهت ساده میبخشد ،
رهایت میکند حتما …
 
به لطفش شک نکن گاهی ،
اگر دنیا حقیرت کرد ؛
 
تو رسم بندگی آموز ،
حمایت میکند حتما …
 
اگر غمگین اگر شادی ،
خدایی را پرستش کن ؛
 
که هر دم بهترینها را ،
عطایت میکند حتما …

شما باید شما وارد شدید to post a comment.

کپی رایت برای تاپ تو