تاپ تو  

    بهترین مرجع تصویری کشور

ایجاد قطعات پویا در SketchUp

بوسیله | بهمن ۲۴, ۱۳۹۳ | بدون دیدگاه


ایجاد قطعات پویا در SketchUp

Creating Dynamic Components in SketchUp

 

In this SketchUp tutorial we'll learn how to create Dynamic Components. We'll begin with a brief discussion on the scope of our design problem as well as what dynamic components are and how they can benefit our 3D modeling library.

در این آموزش طراحی کلیات ما باید یاد بگیرند که چگونه برای ایجاد قطعات پویا. ما با یک بحث مختصر در دامنه مشکل طراحی ما نیز به عنوان آنچه که اجزای پویا هستند و چگونه آنها می توانند کتابخانه مدل سازی ۳D ما بهره مند آغاز خواهد شد.

 

Once we have an understanding of the benefits of creating and working with Dynamic Components. We'll begin creating all the sub-components of our shelving system. We'll learn how to create sub-components and also assign predefined and custom attributes to each piece of our shelving system. Doing this will allow us to create an intelligent, flexible and reusable component. Essentially saving us a ton of time on future projects.

By the end of this SketchUp training you'll know how to create components with predefined and custom attributes and parameters. The end result is a component that is flexible and reusable for various projects.

 

زمانی که ما درک درستی از مزایای ایجاد و کار با قطعات پویا. ما شروع به ایجاد تمام زیر اجزای سیستم های قفسه بندی ما. ما باید یاد بگیرند که چگونه برای ایجاد زیر اجزا و نیز اختصاص از پیش تعریف شده و ویژگی های سفارشی به هر قطعه از سیستم های قفسه بندی ما. انجام این کار به ما اجازه خواهد برای ایجاد یک جزء هوشمند، انعطاف پذیر و قابل استفاده مجدد. اساسا صرفه جویی در ما یک تن از زمان در پروژه های آینده است.

در پایان این آموزش طراحی کلیات شما بدانید که چگونه برای ایجاد اجزای با ویژگی های از پیش تعریف شده و سفارشی و پارامترهای. نتیجه نهایی یک جزء است که انعطاف پذیر و قابل استفاده مجدد برای پروژه های مختلف است.

 

 

 

http://dl.pic10.ir/CreDynComSketchUp.part1.rar

http://dl.pic10.ir/CreDynComSketchUp.part3.rar

http://dl.pic10.ir/CreDynComSketchUp.part2.rar

شما باید شما وارد شدید to post a comment.

کپی رایت برای تاپ تو